2000
24th ANNUAL PORT WASHINGTON INTERNATIONAL
JUNIOR TENNIS CHAMPIONSHIPS

Port Washington, New York - September 18-24, 2000


In Association with Amazon.com


Doubles Winners Dong Whi & Jason Zimmermann

Doubles Winners Da-JungHong & Sujin Kim

Doubles Finalists Nan Nan Liu & Shuai Peng

Doubles Finalists Chris Kwon & Johnathan Chu

Singles Finalist Johnathan Chu

Singles Finalist Shuai Peng

More Pictures

1999 PORT WASHINGTON INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS
1998 PORT WASHINGTON INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS

In Association with Amazon.com
TENNIS BOOKSTORE